ویدیو های مینی دوره MBA:

مقـدمـه معرفی دوره
فصل اول اصول و فنون مذاکره
فصل دوم استراتژیک
فصل سوم دیجیتال مارکتینگ
فصل چهارم فروش
فصل پنجم برنـدسازی
فصل ششم منابع انسانی
فصل هفتم مدیریت مالی